top of page

Liikkuvat työkoneet – Suomen suuri mahdollisuus teknologiamurroksessa

Liikkuvien työkoneiden toimiala on historiansa suurimmassa teknologiamurroksessa. Suomelle tämä merkitsee erinomaista mahdollisuutta kiriä maailmanlaajuisesti johtavaksi tiennäyttäjäksi alalla. Teknologiamurrosta siivittää niin sanottu kaksoissiirtymä. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä tuotannon että tuotteiden muuttamista vihreän sekä digitaalisen siirtymien mukaisiksi kohti entistä päästöttömämpää ja sähköistyvämpää konetuotantoa. Liikkuvien työkoneiden ala käsittää kaikki suuret työkoneet, joita hyödynnetään muiden muassa metsä-, rakennus-, kaivos- ja satamatyön teossa.

Kansallisen SIX Mobile Machines -klusterin visiona on olla seuraavalla vuosikymmenellä maailman paras paikka valmistaa liikkuvia työkoneita kestävästi. Kaksoissiirtymä paitsi pakottaa kehittymään, avaa myös mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Tässä asiassa Suomella on mahdollisuus nousta alan kansainvälisesti tunnustetuksi ajatusjohtajaksi.


Jotta suomelle hyvin tärkeä konevalmistusala pysyisi houkuttelevana ja ekologisesti kestävänä, tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita. Tällä hetkellä tutkitaan esimerkiksi työkoneiden akkujen elinkaaren seurannan ja jatkokäytön mahdollisuuksia. Tällöin akkua voidaan uudelleenkäyttää vaikkapa varavirtalähteenä tukiasemissa. Teknologiamurroksen myötä työkoneet ovat toiminnaltaan myös entistä hiljaisempia ja päästöttömämpiä.


Teknologiamurroksen myötä syntyy myös täysin uusia, moniulotteisia tarpeita ja vaatimuksia, joihin vastaaminen edellyttää kaikilta osapuolilta yhteisiä toimia. Näitä osapuolia ovat teollisuuden toimijoiden lisäksi tutkimus-, koulutus- sekä julkistoimijat.


Suomalainen huippuosaaminen ja huippututkimus ovat mahdollistaneet nykyisen liikkuvien työkoneiden toimialan aseman. Liikkuvien työkoneiden klusterin yritykset ovat osaltaan sitoutuneet näihin toimiin ja panostavat vahvasti tutkimus- ja teknologiakehittämiseen sekä osaamisen jatkuvuuteen ja vahvistamiseen Suomessa sujuvan teknologiamurroksen takaamiseksi.Tulevaisuuden visio

Jotta klusterin olemassaolon kannalta merkittävät tavoitteet toteutuisivat, on klusteri määritellyt erilaisia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tällaisia ovat muun muassa kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden systemaattinen rakentaminen sekä globaalin ajatusjohtajuuden muodostaminen.

Lisäksi klusteri tahtoo myös vaikuttaa toimintaympäristönsä pitkän aikajänteen ennakoitavuuteen, siihen, että on olemassa teollisuusvetoiset, pysyvät ja alati kehittyvät rakenteet toimintaympäristön eikä ainoastaan innovaation kehittämisessä. Tärkeitä ovat myös panostukset sekä niiden oikea kohdentaminen esimerkiksi EU-instrumentteihin ja niiden rahoitushakusisältöihin vaikuttaminen.Liikkuvien työkoneiden klusteri eturintamassa

Kansallisen SIX Sustainable Industry X -aloitteen alla toimiva teollisuusvetoinen liikkuvien työkoneiden yrityksistä koostuva ryhmittymä, eli klusteri, on saanut Business Finlandilta kestävän kasvun rahoitusta (Recovery and Resilience Facility, RRF) toiminnan kasvattamiseen seuraavalle, kestävämmälle tasolle.


Samalla tuetaan paitsi klusteriyritysten vientikehitystä, myös merkittävästi klusterin yritysten vaikutuspiirissä (esim. komponentti- ja teknologiatoimittajat) olevien yritysten kasvua ja vientiä. Klusteri tähtää myös liikkuvien työkoneiden toimialan toimintaympäristön kehittämiseen, joka palvelee niin ikään klusterin ulkopuolisia alan yrityksiä, ja myös kilpailijoita.


Klusteri on jo luonut yhdessä yhteisen tiekartan, eli suunnitelman kuinka tehdään yhteistä tutkimusta, innovaatiotyötä ja lopulta päädytään näiden avulla yhteiseen tulevaisuuden visioon maailman parhaana työkonevalmistajanamaana. Moni alan johtavista yrityksistä on jo menestyksekkäästi tehnyt mittavia toimia kaksoissiirtymän eteen tuotteissaan sekä toimissaan.Kevään tapahtuma

Konkreettisena tapahtumana tänä keväänä 30.5.2023 järjestetään Tampereella SIX Future Mobile Work Machine -tapahtuma. Punaisena lankana tapahtumassa on uuden arvon löytäminen tuotteisiin ja asiakkaille edellä mainitun kaksoissiirtymän kiihdyttämän innovaatiotoiminnan sekä teknologiakehityksen kautta. Teknologiateemoina taas ovat sähköistyminen, autonomia ja robotiikka.

Fokuksena tapahtumassa on teknologiamurroksen teemojen mukaisesti myös se, kuinka varmistetaan tulevaisuuden tekijöiden teollisuuden tarvetta vastaava osaaminen sekä näiden osaajien saatavuus.


Future Mobile Work Machine event banner


Liikkuvien työkoneiden klusteriin kuuluvat Ponsse, Epec, Sandvik, Valmet Automotive, Valtra, Kalmar, Normet, Tana, Nokia, Danfoss, Junttan, Hevtec, Cargotec, VTT ja Tampereen yliopisto. Klusteria koordinoi Tamlink.


Lisätietoja klusterista:


Veli-Mikko Mäkelä

Veli-Mikko Mäkelä
Koordinaattori, Mobile Work Machines

Kommentare


bottom of page