top of page

SIX Valmistusklubissa pohdittiin yhdessä valmistavan teollisuuden kaksoissiirtymän nykytilaa ja tulevaisuutta

Tampereen yliopisto, Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Business Tampere järjestivät 6.3.2024 Nokia Arenan Paidiassa Tampereen seudun valmistavan teollisuuden yrityksille mahdollisuuden jakaa ajatuksia, ideoida yhdessä ja oppia uutta SIX Valmistusklubin muodossa.


Tällä kertaa tapahtuma oli työpajamuotoinen ja sen aikana tarkasteltiin valmistavan teollisuuden kaksoissiirtymän, eli digitaalisen- ja vihreän siirtymän mahdollisuuksia Tampereen alueella. Aihe on ajankohtainen ja yrityksiä kovasti kiinnostava, sillä vuodesta 2025 alkaen vastuullisuusraportoinnin saralla on tapahtumassa suuria uudistuksia. Työpaja toteutettiin osana SIX TKI-Boost -hanketta.


Tapahtuman alussa osallistujien ajatuksia heräteltiin kolmen erityylisen puheenvuoron avulla. Juha Matala-aho PwC:ltä avasi työpajan esityksellään, joka keskittyi CSRD-raportoinnin (Corporate Sustainability Reporting Directive) teknologiakehitykseen.


Kestävyysraportointia edellytetään jo suurilta yrityksiltä ja siitä on tulossa lähivuosien kuluessa pakollista myös pienemmille yrityksille. Vuodesta 2025 alkaen se koskee kaikkia suuria kirjanpitovelvollisia yrityksiä, mutta alihankintaketjujen vuoksi raportointia saatetaan vaatia jo aiemmin myös pienemmiltä yrityksiltä. Seuraavaksi Eevaleena Sundell Fastemsilta esitteli datan visualisoinnin merkitystä ja vaikutusta liiketoiminnan päätöksenteon prosesseihin.


Sundell painotti, miten visuaalinen esitystapa on avainasemassa monimutkaisen datan selkeyttämisessä ja siihen, kuinka se mahdollistaa tietojen nopean ja vaivattoman ymmärtämisen. 


Ennen työpajaosuuden alkua kuultiin vielä Tampereen Yliopistosta Minna Lanzin esitys laajennetun todellisuuden (XR) teknologioiden käyttöön ihmisen ja robotin välisen yhteistyön turvallisuuden parantamiseksi. Esitys avasi sitä, miten virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), ja yhdistetty todellisuus (MR) voidaan soveltaa työpaikoilla vuorovaikutuksen ja yhteistyön tehostamiseksi. 


Eevaleena Sundellin puheenvuoro datan visualisoinnista.

 

TYÖPAJAN RAKENNE 

Työpaja keskittyi innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen etsimiseen teollisuuden alueella, erityisesti tekoälyn, teollisuusrobotiikan ja datan keräämisen näkökulmista. Osallistujat jaettiin satunnaisesti pienryhmiin, ja kullekin ryhmälle annettiin yksi neljästä keskeisestä teemasta, joiden ympärille keskustelu rakentui: 

1.  Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

2.  Tekoäly ja teollisuusrobotiikka 

3.  Teollisuusdata, IoT 

4.  Virtuaalisuunnittelu 

 

Työpajassa teemojen ideointi jaettiin lisäksi kolmeen aikahorisonttiin. Jaottelun tarkoituksena oli auttaa osallistujia pohtimaan milloin heidän ehdotuksensa voisi realistisesti siirtyä suunnittelusta toteutukseen. Aikahorisontit määriteltiin seuraavasti: 

·    Mahdollista heti (0–5 vuotta) 

·    Lähitulevaisuudessa (5–10 vuotta) 

·    Tulevaisuuden lupaukset (yli 10 vuotta) 

 

 

TYÖPAJAN TIIVISTETYT TULOKSET

 

Teema 1: Kestävän kehityksen mukainen toiminta Energiatehokkuus: Lyhyellä aikavälillä energiatehokkuus erityisesti hybridilämmityksen osalta nousi keskusteluissa keskeiseksi teemaksi. Toisena tärkeänä teemana oli hukkalämmön hyödyntäminen. Suurempien infrastruktuurien osalta hukkalämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö, kuten datakeskusten hukkalämmön siirto kaukolämpöverkkoihin, tunnistettiin työpajassa lyhyen aikavälin ratkaisuksi.

keskipitkän aikavälin ratkaisuna keskustelussa nostettiin keskiöön digitaalisten tuotepassien käyttöönoton merkitys. Digitaalisten tuotepassien hyötynä nähtiin tuotteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistäminen. Pitkän aikavälin visiona korostui nollakasvun ja kiertotalouden konseptit, jotka keskittyvät taloudellisen toiminnan uudelleenmuotoiluun resurssien tehokkaan uudelleenkäytön ja kierrätyksen kautta.  

Teema 2: Tekoäly ja teollisuusrobotiikka Lyhyellä aikavälillä ajateltiin, että tekoäly ja teollisuusrobotiikka parantavat tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta. Erityisesti vikatilanteiden nopeassa diagnosoinnissa tekoälystä voi olla hyötyä. Keskipitkällä aikavälillä työpajan osallistujat ajattelivat, että robotiikkaa käytetään vaarallisten tehtävien suorittamiseen, mikä vähentää työperäisten vammojen riskiä ja mahdollistaa ihmistyövoiman keskittymisen korkeamman lisäarvon tehtäviin. Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin myös ihmisen ja koneen välisen yhteistyön parantamiseen intuitiivisten käyttöliittymien ja viestintäteknologioiden avulla. Muun muassa puheohjauksen ajateltiin ratkaisevan monia haasteita. Pitkällä aikavälillä tekoäly voi taas auttaa ennustamaan merkittäviä tapahtumia ja mahdollistaa yritysten paremman valmistautumisen tuleviin tilanteisiin. mm. vikadiagnostiikan kautta. 

 

Teema 3: Teollisuusdata, IoT Lyhyen aikavälin keskustelussa keskityttiin vanhojen järjestelmien yhdistämiseen uusiin, datankeräysprosessien ja kyberturvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Keskipitkällä aikavälillä tulisi kehittää IoT-sovelluksia ja eettisiä periaatteita datankeruulle. Lisäksi keskustelua heräsi yksityisyydensuojasta ja erilaisten infrastruktuurien ergonomiasta ja käytettävyydestä. Pitkällä aikavälillä keskiössä oli avoimen datan jakaminen ja yhteisten viitearkkitehtuurien käyttöönotto. Yhteistyötä ja innovointia aiheen tiimoilta korostettiin.

 

Teema 4: Virtuaalisuunnittelu 

Lyhyellä aikavälillä keskityttiin virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämiseen oppimisen, markkinoinnin ja robottien ohjelmoinnin tehostamisessa. VR mahdollistaa aidon tuntuiset kokemukset ja etäongelmien ratkaisun simuloiduissa ympäristöissä. Keskipitkällä aikavälillä keskustelu käsitteli elinkaarisimulaation hyötyjä tuotantoprosessien suunnittelussa ja operatiivisen tehokkuuden parantamisessa. Pitkällä aikavälillä keskityttiin laajennetun todellisuuden integraatioon arkipäiväiseen elämään ja etätyöskentelyn tehostamiseen VR:n avulla


Lopuksi

Teollinen kaksoissiirtymä nähdään helposti regulaatioviidakkona, joka on tietysti osatotuus, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia velvoitteiden ohessa. Työpajojen tarkoituksena oli tarkastella teemaa monipuolisesti ja hahmotella liiketoiminnan kehityksen kannalta relevantteja ja innovatiivisia teemoja ja teknologioita.


SIX TKI Boost -hankkeessa tuemme pk -yrityksiä digivihreän siirtymän käytännönläheisessä toteuttamisessa ja autamme yrityksiä muodostamaan oman liiketoimintansa kannalta kaksoissiirtymän toteutusta tukevia tiekarttoja, toteuttamalla deep dive -pilotteja, edistämällä yritysten TKI-toimintaa, buustaamalla EU-hankehakemuksia, sekä aktivoimalla investointeja.


Jos jokin työpajaan tai sen tuloksiin liittyen mietityttää, ota yhteyttä:


Jyrki Latokartano

+358407060122


 
Commenti


bottom of page