top of page

Uutta arvoa teknologiamurroksesta – SIX Mobile Machines

Liikkuvien työkoneiden toimiala on historiansa suurimmassa teknologiamurroksessa. Globaali ilmastomuutos, muut ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset sekä laaja-alaiset kestävän kehityksen haasteet ovat ajava voima. Sähköistymiseen, automaatioon ja digitalisaatioon kytkeytyvät teknologiat mahdollistavat paljon ja ovat keskeisiä elementtejä toimialan vihreässä siirtymässä.

Keskellä murrosta toimialan toimijat painivat samojen perushaasteiden parissa. Miten mahdollistaa ja nopeuttaa siirtymän ja uuden arvon mahdollistava innovaatio? Miten varmistaa toimialan tarvitsemien osaajien saatavuus? Miten vaikuttaa ympäristössä muodostuviin mahdollistajiin ja tulevaisuuden toiminnan raameihin?


Tietoisuus perushaasteiden taklaamiseen liittyvästä yhdessä tekemisen potentiaalista sekä aito tahto tehdä asialle yhdessä jotain antoi alkusysäyksen SIX Mobile Machines -yhteenliittymälle vuoden 2020 lopulla.SIX Mobile Machines osana SIX -aloitetta


SIX Mobile Machines -yhteenliittymä on osa laajempaa SIX, Sustainable Industry X -aloitetta. Aloite kokonaisuutena on kuin työkalupakki. Isossa kuvassa se sisältää erimuotoisia työkaluja kansallisen tason strategioiden ja suunnitelmien teollisuuslähtöiseen jalkauttamiseen arkipäivään.


Yksi työkalun muoto on kehitystyötä toteuttava yhteenliittymä: ekosysteemi tai ekosysteemien muodostama klusteri. Fiinejä ilmaisuja, mutta käytännössä vain toiminta ja vaikuttavuus merkitsee. Vaikuttavuuden mahdollistamisen edessä on hyvä ymmärtää, että ekosysteemiä ei voi ’muodostaa’ ja ’laittaa’ toimimaan.


Hieman karusti sanottuna se syntyy, jos on syntyäkseen. Se lähtee elämään ja muodostuu toimijoidensa näköiseksi silloin kun rakennuspalikat ovat kohdallaan ja näiden palikoiden eteen voimme tehdä paljonkin.Yhteinen nimittäjä


SIX Mobile Machines on rakentunut teollisuuden aloitteesta ja se on teollisuusvetoinen. Selkeä yhteinen nimittäjä ja vahva jaettu tavoite muodostaa yhteisen toiminnan raamin ja tuo tekijät yhteen. SIX Mobile Machinesissa toimijoita yhdistävät liikkuvat työkoneet ja niihin liittyvät avainteknologiat. Tämä muodostaa ajassa pysyvän selkeän raamin.


Ajassa muuttuvana tavoitteena fokuksessa on toimialan vihreä siirtymä mahdollisuutena ja tämän siirtymän edistäminen kyvykkään toimintaympäristön myötävaikutuksella. Tästä viestii osaltaan yhteenliittymän visio Suomesta maailman parhaana paikkana liikkuvien työkoneiden ja niiden avainteknologioiden kehitykseen vuonna 2025.


Kun kortit pelataan oikein, vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus liikkuvia työkoneita ja niiden avainteknologioita valmistavalle teollisuudelle sekä toimialan tutkimukselle ja osaamisen kehitykselle. Se mahdollistaa Suomelle jo ennestään tärkeän toimialan viennin merkittävän kasvun sekä Suomen uuden roolin liikkuvien työkoneiden vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä ja johtavana toteuttajana globaalisti.


Kunnianhimoisen vision toteutuminen ei onnistu vain innovaation keinoin, vaan sen mahdollistamiseksi tarvitaan laaja-alaisia toimia. Yhteenliittymän toimintaa ei näin ole raamitettu innovaatioon, osaamiseen tai liiketoimintaan, vaan se sisältää teollisuustarvelähtöisesti toisiinsa linkittyviä, valikoituja elementtejä näistä kaikista.


Vastaavasti toimintaa ei ole myöskään rajoitettu alueellisesti, sillä teollisuus ei tunne maakuntarajoja. Liikkuvien työkoneiden kontekstissa meidän tulee mieltää Suomi yhtenä ’maakuntana’ maailmalla ja toimia tämän mukaisesti.Ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus muuttuvassa ympäristössä


Ajan saatossa ympäristö muuttuu ja toimijoiden tarpeet sekä tavoitteet muuttuvat sen mukana. Tähän sisältyy aina paljon ennakoimattomuutta, mutta mitä vaikuttavampaa yhteenliittymän toiminta on, sitä enemmän se luo uusia toimintaedellytyksiä, muuttaa itse ympäristöään ja näin vaikuttaa siihen mitä eteen tulee.


Tämä ennakoitavuuden kasvattaminen edellyttää oikean tason suunnitelmallisuutta. SIX Mobile Machinesin toiminnassa yhteinen ylläpidettävä, käytännön toimintaan suoraan linkittyvä tiekartta on keskeinen työkalu. Tiekartta kuvaa toimintaympäristöstä tulevat haasteet sekä teemat millä haasteisiin lähdetään vastaamaan.


Se sisältää teollisuuden piirtämän tavoitekuvan tulevaisuudesta sekä tutkimuksen kuvauksen siitä mitä tutkimusta tarvitaan, jotta kuva toteutuu. Väliin muodostuu yhteisten aktiviteettien tavoitteellinen jatkumo, jossa innovaatio, osaamiskehitys ja näiden tarvitsemat työkalut kytkeytyvät toisiinsa. Jatkumo mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja kohdistamisen pitkälle etupeltoon perinteisen hankkeilta toisille pomppimisen sijaan.


Tiekarttaan kytkeytyy myös ohjaavia ylätason liityntöjä. Käytännön esimerkkinä tästä on kansallisen tason Akkustrategia 2025, johon liikkuvat työkoneet linkittyvät sähköistymiskehityksen myötä yhtenä soveltavana alana. Tiekartta ottaa käytännön tasolla kantaa tämän strategian teollisuusvetoiseen jalkauttamiseen.Tekemällä laajaan vaikuttavuuteen


Vision toteutuminen tuloksekkaan toiminnan ja sen vaikuttavuuden kautta edellyttää toimijoilta paljon. Se vaatii uudelle tasolle nostettua vuoropuhelua ja hyvin aktiivista yhteistä käytännön toimintaa. Saumattoman vuoropuhelun tulee toteutua kaikkien teollisuus-, tutkimus- ja koulutustoimijoiden välillä päivästä yksi.


Vuoropuhelu tuo pöytään tarvittavat ratkaisija- ja ratkaisuelementit, mahdollistaa monenkeskisen hyödyn rakentumisen sekä on myös keskeisessä roolissa sitoutumisen muodostumisessa. Sitoutuminen yhteisten tavoitteiden edessä on keskeisen tärkeää. Jokaisen toimijan tulee kyetä tuomaan sisältöä yhteiseen pöytään, heittäytyä rohkeasti tekemiseen ja sitoutua siihen myös pidemmällä aikajänteellä.


Tämä koskee kaikkia yhteenliittymän toimijoita ja sitoutumisen tulee toteutua aidosti käytännön tekemisen tasolla. Vaikuttavuutta ei saavuteta, jos tämä yhtälö ei toteudu.

SIX Mobile Machines yhteenliittymä tulee kohta vuoden ikään.


Yhteenliittymän toimintaan suoraan kiinnittynyt toimijajoukko on vielä varsin kompakti, mutta se kasvaa toiminnan laajetessa. Nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavuus syntyy montaa kautta ja hyvä ei jää vain yhteenliittymän ydintoimijoiden piiriin vaan ulottuu laajalti sen ulkopuolelle palvellen koko toimialaa näkyen esimerkiksi parempien tutkimuskyvykkyyksien ja osaajien paremman saatavuuden muodossa.


Harri Nieminen, SIX aloite
Teksti on julkaistu alun perin Pirkanmaan liiton sivuilla. Alkuperäiseen julkaisuun pääset täältä.

Commentaires


bottom of page